notícias musicais

top 13 artistas

top 13 musicas

Confira a Letra EINEIHA KAR'U LI

Yoav Yitzchak

EINEIHA KAR'U LI

Bat kamah haytah hi, la'ad lo ed'a
ach et ahavtiha, ahavti yaldah
ahavti otah bachamah uvakor
bachoresh baya'ar
matz'anu mistor

Eineiha kar'u li mitoch arafel
halachti achareiha iver vesho'el
Eineiha kar'u li mitoch arafel
halachti acharaich iver vesho'el

Yatz'ati laderech ve'hi nish'arah
davar lo amarti ve'hi lo amrah
baniti li bayit vegam mish'pachah
chalfu ne'urai kachalof haprichah

Eineiha kar'u li...

Ufa'am avarti verega nish'kach
bachoresh she'bo ahavtiha kol kach
ve'hi kvar einenah, einenah iti
ach ani achapesnah, kol yom ad moti

Eineiha kar'u li...

Tracker