notícias musicais

top 13 artistas

top 13 musicas

album

Peja

Peja

Letras de Peja

 1. ¯yjê Tym Co Mam
 2. 997
 3. Arka Gdynia Rugby
 4. Bogactwo s³awa i wspania³a zabawa
 5. Boj¹ Siê Nas
 6. Bronx
 7. Brudne Myœli
 8. Byæ nie mieæ
 9. Byœ mnie nigdy wiêcej nie zapyta³
 10. Ca³y Ten Rap
 11. Chcesz Rapu
 12. Co Ciê Boli
 13. Czas Przemija
 14. Depresja Rappera
 15. Doskona³y Przyk³ad
 16. Dotknij Gdzie Chcesz
 17. Duchowo Mocny
 18. Dzieñ Zag³ady (feat Fu)
 19. Dziœ w Klubie
 20. Fturuj¹c
 21. G³ucha Noc
 22. Geneza
 23. Godzina œmierci
 24. Hip-Hop Honeys
 25. I Moje Miasto Z³¹ S³aw¹ Owiane
 26. I Nie Zmienia Siê Nic
 27. Ile Jeszcze
 28. In Flagranti
 29. Interesy
 30. IV RP (Bo to Polska)
 31. Jeden Taki Dzieñ
 32. Jest Jedna Rzecz
 33. Juz do konca tak byc musi
 34. K.O. Cham
 35. K³opotliwy '05
 36. Kiedy Proszê (feat. Sandra)
 37. Kolejny Stracony Dzieñ
 38. Królowie Rytmu
 39. Kurewskie ¿ycie
 40. Lech Poznañ
 41. Live Introduction
 42. Materialna Dziwka
 43. Mnie To Nie Zachwyca
 44. Mój Rap Moja Rzeczywistoœæ
 45. Moje Miasto Z³¹ S³aw¹ Owiane
 46. Moralny Upadek
 47. Mordecy
 48. Nie Zabijaj
 49. Nie-kocham Hip-Hop
 50. Niech Nie Zdarzy Ci Siê
 51. No co by by³o gdyby
 52. No i Co
 53. O tym co by³o i o tym co jest teraz
 54. Odpa³
 55. Œmieræ
 56. Ona i On
 57. Pamiêtam - Nie Zapomnê
 58. Panie
 59. Po to ¿eby
 60. Potrzebujê Go
 61. Prawda Zwyciê¿y
 62. Prawdziwy Raper K³amca
 63. PRL (Peja, Rap i Ludzie)
 64. Przemoc
 65. Pszczó³ka Maja
 66. Pup HWDP
 67. Randori
 68. Raz Siê Jest Na Dnie
 69. Reprezentuje Biedê
 70. Robiæ siê nie chce tylko szpanowaæ
 71. Robiê lans
 72. Rugbyœci
 73. Seks dragi rap
 74. SLU 3 Litery
 75. Staszica Story 2
 76. Sto Procent
 77. Styl ¿ycia Gnoja
 78. Szacunek Ludzi Ulicy
 79. Szkoła Życia
 80. Tak siê bawi SLU
 81. Taka Dolina
 82. Te rzeczy s¹ fajne
 83. Temat za Tematem
 84. To mnie nie zachwyca
 85. Trudny dzieciak
 86. Uliczna S³awa
 87. W³aœciwy Wybór
 88. Wci¹¿
 89. WOS
 90. Wstecz (Staszica Story 3)
 91. Wysokie Schody (feat. Wysokie Napiêcie)
 92. Z miastem w mieœcie
 93. Zachodnia czêœæ Polski
 94. Znikajacy Punkt
 95. Zwyk³a Codziennoœæ