notícias musicais

top 13 artistas

top 13 musicas

album

Piasek

Piasek

Letras de Piasek

 1. 2 Long
 2. Ain't Forget
 3. Anio³ami
 4. Antyarmia
 5. Bêdziesz znów
 6. Bia³oczarnym
 7. Biorca
 8. Budzikom œmieræ
 9. Ca³kiem sam
 10. Chleb imieninowy
 11. Chocia¿ Ty
 12. Ci¹g³e dok¹d
 13. Czêœciej proszê
 14. Czulej co dnia
 15. Dalej obok nas
 16. Deep Blue Angel
 17. Fear
 18. Feel like makin love
 19. Forever Golden
 20. G³os o pó³nocy
 21. Gabinety marzeñ
 22. Gdy kobieta mówi cia³em
 23. Hej
 24. I coœ w tym jest
 25. I jeszcze
 26. Idê
 27. Idê z nieba
 28. Imiê deszczu
 29. Ja (Moja Twarz)
 30. Jedna na milion
 31. Jednym tchem
 32. Jestem - bêdê
 33. Jesteœ blisko mnie
 34. Jeszcze bli¿ej
 35. Kiedy jestem
 36. Kiedyœ to Tu
 37. Kochaæ masz
 38. Kocham dwie
 39. Kolêda dwóch serc
 40. Koniec dnia
 41. Krótka piosenka o mi³oœci
 42. Mam wszystko
 43. Mi³oœæ pod ksiê¿ycem
 44. Mi³oœæ podgl¹daczy
 45. Mocniej
 46. Na koniec tego œwiata
 47. Nie chcê Ciebie
 48. Niecierpliwi
 49. Noc za œcian¹
 50. Noce ca³e
 51. O przebaczeniu
 52. Od nowa
 53. Piosenka specjalna
 54. Pó³ mnie, Ciebie Pó³
 55. Poranne satelity
 56. Powroty do Ciebie
 57. Prawie do nieba
 58. Proszê, zapomnij siê
 59. Przychodzisz odejdziesz
 60. QQ
 61. Szczêœcie jest blisko
 62. Szlagier kinowy
 63. Ta smutna
 64. Tak lubiê
 65. Tej nocy
 66. Teraz p³acz
 67. W g³êbi duszy
 68. W œwietle dnia
 69. Wczoraj inne
 70. Wiem ¿e k³amiesz
 71. Wishing Well
 72. Wszystko trzeba prze¿yæ
 73. Wzór ca³y twój
 74. Z g³êbi duszy
 75. Ziemi z³oty wiek
 76. Znak przeznaczenia
 77. Znam drogê sw¹
 78. Znam swój czas