notícias musicais

top 13 artistas

  1. Alisson e Neide
  2. Racionais Mc's
  3. Tribo da Periferia
  4. Católicas
  5. Jorge e Mateus
  6. Armandinho
  7. Flamengo
  8. Padre Zezinho
  9. Costa Gold
  10. Luiz Gonzaga
  11. Baco Exu do Blues
  12. Silvanno Salles
  13. Xuxa

top 13 musicas

  1. Sinceridade
  2. Jesus Chorou
  3. Te Amo Disgraça
  4. Mande Um Sinal
  5. A Praga
  6. Mostra-me Tua Gloria
  7. Paulo e Silas
  8. Dependente
  9. Preta
  10. Gritos da Torcida
  11. Aloha, e Komo Mai
  12. Da Ponte Pra Cá
  13. Sossega

album

Czerwone Gitary

Czerwone Gitary

Letras de Czerwone Gitary

  1. 10 W Skali Beauforta
  2. Anna Maria
  3. Ballada Pasterska
  4. Barwy jesieni
  5. Bezpowrotny Bilet
  6. Bia³y Krzy¿
  7. Bo Ty Siê Boisz Myszy
  8. Byczek Fernando
  9. Byle co
  10. Byle Dziœ, Byle Z Ni¹
  11. By³a To G³upia Mi³oœæ
  12. By³aœ Mej Pamiêci Wierszem
  13. Chcialbym zeby usmiech twoj
  14. Chcia³bym Bardzo Byæ Przy Tobie
  15. Chcia³bym to Widzieæ
  16. Ciagle pada
  17. Co z nas wyroœnie
  18. Co za dziewczyna
  19. Có¿ Ci wiêcej mogê daæ
  20. Coœ na dowidzenia
  21. Czekam Na Twój List
  22. Cztery Pory Roku
  23. Czy Ona o Tym Wie
  24. Czy slyszysz, co mowie
  25. Dalej dalej pêdz¹ sanie
  26. Dawno i Daleko
  27. Deszcz Jesienny Deszcz
  28. Dlaczego nie kochasz mnie tak jak dawniej
  29. Dlaczego pada deszcz
  30. Dobra pogoda na szczêœcie
  31. Dozwolone od lat osiemnastu
  32. Droga ktora ide
  33. Dwie na jednego
  34. Dwie sowy
  35. Dzieñ jeden w roku
  36. Dzieñ najwy¿ej dwa
  37. Dziewczyna z moich snów
  38. Epitafium dla Krzyœka
  39. Florentyna
  40. Gdy kiedys znow zawolam cie
  41. Gdy ktoœ kogoœ pokocha
  42. Gdy trudno zasn¹æ
  43. Gwiazda na Kiju
  44. Hej, przyjacielu
  45. Historia Jednej Znajomoœci
  46. Jak mam nie kochaæ Ciê
  47. Jak mi siê podobasz
  48. Jak wêdrowne ptaki
  49. Jedno jest zycie
  50. Jej Uœmiech
  51. Jesien idzie przez park
  52. Jesienny deszcz
  53. Jest wszystko tak samo, a jednak nie tak.
  54. Jestem malarzem nieszczêœliwym
  55. Jesteœ, dziewczyno, têsknot¹
  56. Jeœli tego Chcesz
  57. Ju¿ nie jestem tym ch³opcem
  58. Ju¿ zabawki œpi¹
  59. Kamienne Niebo
  60. Ka¿dy pies ma dwa koñce
  61. Kiedy jestem sam
  62. Kim móg³bym byæ
  63. Kocha³em Pani¹
  64. Ko³ysanka dla Okruszka
  65. Kto lepszy
  66. Kto winien jest
  67. Ktoœ kogo nie znasz
  68. Kwiaty we wlosach
  69. Leæ kolêdo
  70. Licz do stu
  71. Lubisz gdy siê gniewam
  72. Mam dobry dzieñ
  73. Matura
  74. Miasta i Ludzie
  75. Mija Rok
  76. Moda i Mi³oœæ
  77. Moja droga wiod³a mnie do Ciebie
  78. Mówisz, ¿e kochasz mnie jak nikt
  79. Moœci gospodarzu
  80. My z dwudziestego wieku
  81. M³odoœæ nasz¹ si³¹
  82. Na dach œwiata
  83. Na Fujarce
  84. Na nasze wesele
  85. Na niebie krzy¿ po³udnia
  86. Nad Morzem
  87. Nad œwiatem cicha noc
  88. Najpiêkniejsza
  89. Najpiêkniejsze s¹ polskie dziewczyny
  90. Nie jesteœ cisz¹
  91. Nie licz dni
  92. Nie mow nic
  93. Nie spoczniemy
  94. Nie zadzieraj nosa
  95. Niebieskooka
  96. Niebo z moich stron
  97. Nikt na œwiecie nie wie
  98. Nikt nam nie weŸmie m³odoœci
  99. Nocne ca³owanie
  100. Non stopowy bigos
  101. Od jutra nie gniewaj siê
  102. Pani nadziejo
  103. Pechowy ch³opiec
  104. Pechowy dzieñ
  105. Pejza¿ Miasta
  106. Piêciu nas jest
  107. Pierwsza noc
  108. Piosenka Warszawskiej Ulicy
  109. Plona gory, plona lasy
  110. Polska to My
  111. Port Piratów
  112. Powiedz stary gdzieœ ty by³
  113. Powiedzcie jej
  114. Prêdzej strop stawiajcie, cieœle
  115. Próbuj sam
  116. Prolog - wielkie szczêœcie
  117. Przed pierwszym balem
  118. Przestañ wodziæ mnie za nos
  119. Przypomnij Czas
  120. Purpurowe ¿agle
  121. Randka z Deszczem
  122. Rok z kapryœn¹ dziewczyn¹
  123. Roztañczone Niebo
  124. Rytm Ziemi
  125. Sam niosê œwiat
  126. Senny Szept
  127. Slowo jedyne ty
  128. Staromodne Samochody
  129. Stoi cz³owiek sam
  130. Stracic kogos.
  131. Szkolne Wspomnienie
  132. Szukam tamtej wiosny
  133. S³oñce za Uœmiech
  134. Tak bardzo siê stara³em
  135. Taka jak Ty
  136. Takie ³adne oczy
  137. To nie dla mnie taka dziewczyna
  138. To Ty tylko Ty
  139. To w³aœnie my
  140. Trzecia mi³oœæ - ¿agle
  141. Trzy po Trzy
  142. Trzymaj¹c siê za rêce
  143. Tuz przed zachodem slonca
  144. Ty siê boisz myszy
  145. Tyle szczêœcia
  146. Uciekaj moje serce
  147. Uczê siê ¿yæ
  148. Uwierz mi Lili
  149. W bursztynowym krêgu lata
  150. W Drogê
  151. W moich myœlach Consuelo
  152. Wêdrowne Gitary
  153. Wezmê Ciê ze Sob¹
  154. Wielka milosc
  155. Wigilia œwiata
  156. Wolny Wieczór
  157. Wracaæ do Tego
  158. Wróæmy na Jeziora
  159. Wschód s³oñca nad stadnin¹ koni
  160. Wszystkim którzy o nas pamiêtali
  161. Z marzeñ powsta³ œwiat
  162. Z ob³oków na ziemie
  163. Zanim zakwitn¹ ³¹ki
  164. Ziemia œpiewa
  165. Zima zima œnieg
  166. Œledztwo Zakochanego
  167. Œpiewka ¿eglarska