notícias musicais

top 13 artistas

 1. Züriwest
 2. Zumbalanço Samba Rock
 3. Zulma Cantora
 4. Zülfü Livaneli
 5. Zucchero
 6. ZRM
 7. Zoroastro
 8. Zorica Brunclik
 9. Zona Zero
 10. Zona Ganjah
 11. Zona Fuego
 12. Zombies (Disney)
 13. Zolita

top 13 musicas

 1. Hoje
 2. Quero Lhe Falar
 3. Corri
 4. Não Tem Hora e Nem Lugar
 5. Abençoa Nossa Reunião
 6. Curtir
 7. Cumpramos os Requisitos de Deus
 8. Não os Temais!
 9. As Coisas Bonitas de Deus
 10. Declaremos as Boas Novas Eternas
 11. Ainda Existem Cowboys
 12. Eu Não Quero Amar Você
 13. Doido Pra Te Amar

album

Czerwone Gitary

Czerwone Gitary

Letras de Czerwone Gitary

 1. 10 W Skali Beauforta
 2. Anna Maria
 3. Ballada Pasterska
 4. Barwy jesieni
 5. Bezpowrotny Bilet
 6. Bia³y Krzy¿
 7. Bo Ty Siê Boisz Myszy
 8. Byczek Fernando
 9. Byle co
 10. Byle Dziœ, Byle Z Ni¹
 11. By³a To G³upia Mi³oœæ
 12. By³aœ Mej Pamiêci Wierszem
 13. Chcialbym zeby usmiech twoj
 14. Chcia³bym Bardzo Byæ Przy Tobie
 15. Chcia³bym to Widzieæ
 16. Ciagle pada
 17. Co z nas wyroœnie
 18. Co za dziewczyna
 19. Có¿ Ci wiêcej mogê daæ
 20. Coœ na dowidzenia
 21. Czekam Na Twój List
 22. Cztery Pory Roku
 23. Czy Ona o Tym Wie
 24. Czy slyszysz, co mowie
 25. Dalej dalej pêdz¹ sanie
 26. Dawno i Daleko
 27. Deszcz Jesienny Deszcz
 28. Dlaczego nie kochasz mnie tak jak dawniej
 29. Dlaczego pada deszcz
 30. Dobra pogoda na szczêœcie
 31. Dozwolone od lat osiemnastu
 32. Droga ktora ide
 33. Dwie na jednego
 34. Dwie sowy
 35. Dzieñ jeden w roku
 36. Dzieñ najwy¿ej dwa
 37. Dziewczyna z moich snów
 38. Epitafium dla Krzyœka
 39. Florentyna
 40. Gdy kiedys znow zawolam cie
 41. Gdy ktoœ kogoœ pokocha
 42. Gdy trudno zasn¹æ
 43. Gwiazda na Kiju
 44. Hej, przyjacielu
 45. Historia Jednej Znajomoœci
 46. Jak mam nie kochaæ Ciê
 47. Jak mi siê podobasz
 48. Jak wêdrowne ptaki
 49. Jedno jest zycie
 50. Jej Uœmiech
 51. Jesien idzie przez park
 52. Jesienny deszcz
 53. Jest wszystko tak samo, a jednak nie tak.
 54. Jestem malarzem nieszczêœliwym
 55. Jesteœ, dziewczyno, têsknot¹
 56. Jeœli tego Chcesz
 57. Ju¿ nie jestem tym ch³opcem
 58. Ju¿ zabawki œpi¹
 59. Kamienne Niebo
 60. Ka¿dy pies ma dwa koñce
 61. Kiedy jestem sam
 62. Kim móg³bym byæ
 63. Kocha³em Pani¹
 64. Ko³ysanka dla Okruszka
 65. Kto lepszy
 66. Kto winien jest
 67. Ktoœ kogo nie znasz
 68. Kwiaty we wlosach
 69. Leæ kolêdo
 70. Licz do stu
 71. Lubisz gdy siê gniewam
 72. Mam dobry dzieñ
 73. Matura
 74. Miasta i Ludzie
 75. Mija Rok
 76. Moda i Mi³oœæ
 77. Moja droga wiod³a mnie do Ciebie
 78. Mówisz, ¿e kochasz mnie jak nikt
 79. Moœci gospodarzu
 80. My z dwudziestego wieku
 81. M³odoœæ nasz¹ si³¹
 82. Na dach œwiata
 83. Na Fujarce
 84. Na nasze wesele
 85. Na niebie krzy¿ po³udnia
 86. Nad Morzem
 87. Nad œwiatem cicha noc
 88. Najpiêkniejsza
 89. Najpiêkniejsze s¹ polskie dziewczyny
 90. Nie jesteœ cisz¹
 91. Nie licz dni
 92. Nie mow nic
 93. Nie spoczniemy
 94. Nie zadzieraj nosa
 95. Niebieskooka
 96. Niebo z moich stron
 97. Nikt na œwiecie nie wie
 98. Nikt nam nie weŸmie m³odoœci
 99. Nocne ca³owanie
 100. Non stopowy bigos
 101. Od jutra nie gniewaj siê
 102. Pani nadziejo
 103. Pechowy ch³opiec
 104. Pechowy dzieñ
 105. Pejza¿ Miasta
 106. Piêciu nas jest
 107. Pierwsza noc
 108. Piosenka Warszawskiej Ulicy
 109. Plona gory, plona lasy
 110. Polska to My
 111. Port Piratów
 112. Powiedz stary gdzieœ ty by³
 113. Powiedzcie jej
 114. Prêdzej strop stawiajcie, cieœle
 115. Próbuj sam
 116. Prolog - wielkie szczêœcie
 117. Przed pierwszym balem
 118. Przestañ wodziæ mnie za nos
 119. Przypomnij Czas
 120. Purpurowe ¿agle
 121. Randka z Deszczem
 122. Rok z kapryœn¹ dziewczyn¹
 123. Roztañczone Niebo
 124. Rytm Ziemi
 125. Sam niosê œwiat
 126. Senny Szept
 127. Slowo jedyne ty
 128. Staromodne Samochody
 129. Stoi cz³owiek sam
 130. Stracic kogos.
 131. Szkolne Wspomnienie
 132. Szukam tamtej wiosny
 133. S³oñce za Uœmiech
 134. Tak bardzo siê stara³em
 135. Taka jak Ty
 136. Takie ³adne oczy
 137. To nie dla mnie taka dziewczyna
 138. To Ty tylko Ty
 139. To w³aœnie my
 140. Trzecia mi³oœæ - ¿agle
 141. Trzy po Trzy
 142. Trzymaj¹c siê za rêce
 143. Tuz przed zachodem slonca
 144. Ty siê boisz myszy
 145. Tyle szczêœcia
 146. Uciekaj moje serce
 147. Uczê siê ¿yæ
 148. Uwierz mi Lili
 149. W bursztynowym krêgu lata
 150. W Drogê
 151. W moich myœlach Consuelo
 152. Wêdrowne Gitary
 153. Wezmê Ciê ze Sob¹
 154. Wielka milosc
 155. Wigilia œwiata
 156. Wolny Wieczór
 157. Wracaæ do Tego
 158. Wróæmy na Jeziora
 159. Wschód s³oñca nad stadnin¹ koni
 160. Wszystkim którzy o nas pamiêtali
 161. Z marzeñ powsta³ œwiat
 162. Z ob³oków na ziemie
 163. Zanim zakwitn¹ ³¹ki
 164. Ziemia œpiewa
 165. Zima zima œnieg
 166. Œledztwo Zakochanego
 167. Œpiewka ¿eglarska